Login Form

2101373
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
2205
1826
4031
13280
55152
40147
2101373

Forecast Today
2256

4.07%
4.90%
1.82%
0.92%
0.04%
88.25%
Online (15 minutes ago):65
65 guests
no members

Your IP:54.204.199.76

รับโล่รางวัลรองชนะเลิศรายการเยาวชนอยากรู้

2560 ubonwit 1
      วันอาทิตย์ที่ 26  กุมภาพันธ์ 2560  เวลา  10.00 น.-12.00  น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  

เป็นประธานพิธี รับรางวัลพระราชทานโครงการแข่งขันตอบปัญหารายการเยาวชนอยากรู้ ประจำปี 2559  ณ ห้องบุษยรัตน์  ชั้น 2
คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ซึ่งจัดโดยยุวพุทธิกสมาคม  มี  โรงเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้
   
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)

ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอุบลวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
รางวัลชมเชยอันดับ 1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
รางวัลชมเชยอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
        ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3)
ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
รางวัลชมเชยอันดับ 1 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
รางวัลชมเชยอันดับ 2 โรงเรียนอำนาจเจริญ
        ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)
ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
รางวัลชมเชยอันดับ 1 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
รางวัลชมเชยอันดับ 2 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
       โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับโล่รางวัลของนายกรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา   พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท      
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับโล่รางวัลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท    
และรางวัลชมเชยได้รับเกียรติบัตรจากมูลนิธิยุวพุทธิกสมาคม  พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
     สำหรับโรงเรียนอุบลวิทยาคมนั้นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)  ตัวแทนนักเรียนที่แข่งขันได้แก่  เด็กชายต่อตระกูล  นาคใหญ่  
เด็กชายจิรพนธ์  คำมุลตรี  และเด็กหญิงวริศรา  ผันผอง   ครูผู้ควบคุมทีมได้แก่  นางสาวจินตนา  นิธิพานิช  และนางชวัลกร  วิทยพานิช  
ผู้บริหารสถานศึกษา  ได้แก่ นายอภัย  สบายใจ

โรงเรียนอุบลวิทยาคมขอเรียนเชิญทุกท่านเพื่อเป็นเกียรติเนื่องในงานพิธีเปิดอาคารเรียนบุษบันและอาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ ๗๐ ปี

โรงเรียนอุบลวิทยาคมใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านมาเพื่อเป็นเกียรติเนื่องในงาน "พิธีเปิดอาคารเรียนบุษบันและอาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ ๗๐ ปี" ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

ประกาศเรียกสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย-หญิง

ประกาศโรงเรียนอุบลวิทยาคม
ด้วย โรงเรียนอุบลวิทยาคม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผู้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๒/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ
มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้าง จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1. เรียกสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ โรงเรียนสังกัดสพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (รายละเอียด)
2. เรียกสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙ โรงเรียนสังกัดสพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (รายละเอียด)

footer

โรงเรียนอุบลวิทยาคม
387 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045254784 Fax : 045254784
Email : ubonwitschool@hotmail.com