ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม

 

เรียน คณะครู. ผู้ปกครอง นักเรียนและกรรมการสถานศึกษาฯทุกท่าน


         ในโอกาสโรงเรียนอุบลวิทยาคมใช้หลักสูตร World-Class Standard School ของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนก้าวไปอย่างมีคุณภาพตามลำดับ ในโอกาสนี้ โรงเรียนได้ประกาศอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ "เรียนรู้ดี มีจรรยา สามัคคี กีฬาเด่น" โดยเน้นวิถีชีวิตพื้นฐาน คือ "ยิ้มใส ไหว้ถูกวิธี วจีไพเราะ" ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ ที่โดดเด่น ที่ครูผู้ปกครองต้องร่วมกันปลูกฝัง อย่างถูกวิธีและยั่งยืน

          ปีการศึกษา2554นี้. โรงเรียนอุบลวิทยาคม ได้รับการประเมินผลรอบสามจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (องค์การมหาชน)(สมศ)ผลปรากฏว่าผ่านในระดับดีมากของปฐมวัยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.00. และระดับประถมฯผลการประเมินอยู่ในระดับดี ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ87.05 และโดยภาพรวมฟการประเมินระดับดีมากทุกมาตรฐาน. ในโอกาสที่ไทยต้องเข้าสู่อาเซียนในปี2015(2558) โรงเรียนของ.เราได้เตรียมนักเรียนและครูทุกคนด้วยการเข้าค่ายนักเรียนสู่ประชามคมอาเซียน2558.โดยนักเรียนเข้าร่วม100%. ขอขอบคุณคณะครูวิทยากรครูชาวต่างชาติและผู้ปกครองที่สนับสนุนสสำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยดี.ในช่วงนี้คณะกรรมการสถานศึกษาฯได้ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา2555 และ.เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา4ปี(พ.ศ.2555-2559)และจะมีการปรับโครงสร้างหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากลในสาระเพิ่มเติมเป็นสาระIndependent Study: ISซึ่ง. มีความเหมาะสมมากขึ้น. นอกจากนี้คณะกรรมการสถานศึกษาฯยังได้เห็นชอบ. หวังเป็นอย่างยิ่งคือการกำหนดค่านิยม(values) รวมกันโดยทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการกำหนดความคาดหวังที่จะปฏิบัติและเป็นตัวสะท้อนต่อวัฒนธรรมที่ดีรวมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติและยังเป็นเกณฑ์ตัดสินใจร่วมกันทั้งระดับองค์กร ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

         กระผมขออนุญาตเสนอซึ่งค่านิยมต้องสอดคล้องวิสัยทัศน์และพันธกิจและทุกฝ่ายมีส่วนร่มในการกำหนด ท้ังนี้ค่านิยมที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้ เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่่ยาวไม่สั้นและมีจำนวนไม่มาก สอดคล้องกับค่านิยมอื่นๆ

         ค่านิยม (values)

         1.คุณธรรมนำความรู้สู่สากล
 
         2.ชุมชนเครือข่ายร่วมพัฒนา

         3.ล้ำหน้าเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

         4.ผู้บริหารครูยึดหลักธรรมาภิบาล

         5.บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

         เพื่อให้เกิดคุณภาพและมาตรฐานและเกิดพลัง วัฒนธรรมคุณภาพและเอกลักษณ์ที่นำไปสู่ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ขององค์กรและสังคม จึงอยากรับฟังความคิดเห็นของท่านกรุณาชี้แนะแสดงความเห็นได้อย่างเต็มที่ขอขอบคุณครับ

                                                        นายอภัย สบายใจ

                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม