การงานอาชีพ

 

 

           ช่วงชั้นที่ 1-2 (ป.1 - ป.6)

               สาระที่ 1   การดำรงชีวิตและครอบครัว

               สาระที่ 2   การออกแบบและเทคโนโลยี

               สาระที่ 3    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

               สาระที่ 4    การอาชีพ