ภาษาไทย

                  ช่วงชั้นที่ 1-2 (ป.1 - ป.6)

                                    สาระที่ 1  การอ่าน 

                                สาระที่ 2  การเขียน 

                                สาระที่ 3  การฟัง การดู และการพูด 

                                สาระที่ 4  หลักการใช้ภาษาไทย 

                                สาระที่ 5  วรรณคดีและวรรณกรรม