สุขศึกษา

                  ช่วงชั้นที่ 1-2 (ป.1 - ป.6)

                              สาระที่  1  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

                              สาระที่  2  ชีวิตและครอบครัว

                              สาระที่  3  การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล

                              สาระที่  4  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค

                              สาระที่  5  ความปลอดภัยในชีวิต