วันอาเซียนเดย์ (Asean Day) 2561

เนื่องด้วยในวันที่ 8 สิงหาคม ตรงกับวันอาเซียนเดย์ (Asean Day) 
เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญได้มีความรู้ความเข้าใจ และเตรียมตัว

ให้พร้อมสำหรับการเป็นประชากรอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
ทางโรงเรียนอุบลวิทยาคมจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.

IMG 0913

ภาพกิจกรรม