การอบรมครูผู้สอนหุ่นยนต์ สะเต็มศึกษา วิทยาการคำนวณ

       วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-16.00 น. โรงเรียนอุบลวิทยาคมร่วมกับสมาคมดิจิทัลเวิลด์ ในฐานะผู้บริหารโครงการ ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์ฯ ร่วมกับบริษัทมายโรบอทไทม์(ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรหุ่นยนต์ - สะเต็มศึกษา - วิทยาการคำนวณ ให้กับครูผู้สอนระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน (ประถม-มัธยมต้น) I - Robotice - Coding Academy เพื่อเป็นแนวทางให้กับครูผู้สอนนำไปจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยฉบับใหม่และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ณ ห้องประชุมสิริจันโท โรงเรียนอุบลวิทยาคม