Login Form

3753487
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
189
685
8019
15085
42796
75686
3753487

Forecast Today
1080

3.01%
5.42%
2.24%
0.58%
0.03%
88.71%
Online (15 minutes ago):14
14 guests
no members

Your IP:34.207.78.157

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน


        โรงเรียนอุบลวิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียน ครู และบุคลากรร่วมกับชุมชนมีเครือข่ายการพัฒนา มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศ

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม

 

เรียน คณะครู. ผู้ปกครอง นักเรียนและกรรมการสถานศึกษาฯทุกท่าน


         ในโอกาสโรงเรียนอุบลวิทยาคมใช้หลักสูตร World-Class Standard School ของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนก้าวไปอย่างมีคุณภาพตามลำดับ ในโอกาสนี้ โรงเรียนได้ประกาศอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ "เรียนรู้ดี มีจรรยา สามัคคี กีฬาเด่น" โดยเน้นวิถีชีวิตพื้นฐาน คือ "ยิ้มใส ไหว้ถูกวิธี วจีไพเราะ" ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ ที่โดดเด่น ที่ครูผู้ปกครองต้องร่วมกันปลูกฝัง อย่างถูกวิธีและยั่งยืน

          ปีการศึกษา2554นี้. โรงเรียนอุบลวิทยาคม ได้รับการประเมินผลรอบสามจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (องค์การมหาชน)(สมศ)ผลปรากฏว่าผ่านในระดับดีมากของปฐมวัยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.00. และระดับประถมฯผลการประเมินอยู่ในระดับดี ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ87.05 และโดยภาพรวมฟการประเมินระดับดีมากทุกมาตรฐาน. ในโอกาสที่ไทยต้องเข้าสู่อาเซียนในปี2015(2558) โรงเรียนของ.เราได้เตรียมนักเรียนและครูทุกคนด้วยการเข้าค่ายนักเรียนสู่ประชามคมอาเซียน2558.โดยนักเรียนเข้าร่วม100%. ขอขอบคุณคณะครูวิทยากรครูชาวต่างชาติและผู้ปกครองที่สนับสนุนสสำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยดี.ในช่วงนี้คณะกรรมการสถานศึกษาฯได้ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา2555 และ.เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา4ปี(พ.ศ.2555-2559)และจะมีการปรับโครงสร้างหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากลในสาระเพิ่มเติมเป็นสาระIndependent Study: ISซึ่ง. มีความเหมาะสมมากขึ้น. นอกจากนี้คณะกรรมการสถานศึกษาฯยังได้เห็นชอบ. หวังเป็นอย่างยิ่งคือการกำหนดค่านิยม(values) รวมกันโดยทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการกำหนดความคาดหวังที่จะปฏิบัติและเป็นตัวสะท้อนต่อวัฒนธรรมที่ดีรวมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติและยังเป็นเกณฑ์ตัดสินใจร่วมกันทั้งระดับองค์กร ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

         กระผมขออนุญาตเสนอซึ่งค่านิยมต้องสอดคล้องวิสัยทัศน์และพันธกิจและทุกฝ่ายมีส่วนร่มในการกำหนด ท้ังนี้ค่านิยมที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้ เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่่ยาวไม่สั้นและมีจำนวนไม่มาก สอดคล้องกับค่านิยมอื่นๆ

         ค่านิยม (values)

         1.คุณธรรมนำความรู้สู่สากล
 
         2.ชุมชนเครือข่ายร่วมพัฒนา

         3.ล้ำหน้าเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

         4.ผู้บริหารครูยึดหลักธรรมาภิบาล

         5.บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

         เพื่อให้เกิดคุณภาพและมาตรฐานและเกิดพลัง วัฒนธรรมคุณภาพและเอกลักษณ์ที่นำไปสู่ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ขององค์กรและสังคม จึงอยากรับฟังความคิดเห็นของท่านกรุณาชี้แนะแสดงความเห็นได้อย่างเต็มที่ขอขอบคุณครับ

                                                        นายอภัย สบายใจ

                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม

 

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอุบลวิทยาคม
387 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045254784 Fax : 045254784
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านเพิ่มเติม...

กลยุทธ์ของโรงเรียน

กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียน

        1. กลยุทธ์คุณธรรมนำความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

        2. กลยุทธ์ให้โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างกว้างขวางและทั่วถึงครอบคลุมเขตบริการ

        3. กลยุทธ์พัฒนาโรงเรียนทั้งระบบให้การศึกษาทุกระดับมีคุณภาพตามมาตรฐานของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  (สมศ.)

        4.  กลยุทธ์จัดการศึกษารองรับการกระจายอำนาจและส่งเสริมความเข้มแข็งของสถานศึกษา ตลอดจนพัฒนาจัดหาสื่อเทคโนโลยี

        5.  กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน ท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและ เอกชน

ในการจัดการศึกษา  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา

        6. กลยุทธ์ร่วมพัฒนาการศึกษาในกลุ่มเครือข่ายและสถานศึกษาอื่น

       7. กลยุทธ์การพัฒนาบูรณาการประสานเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของจังหวัด กระทรวงศึกษาธิการและภาครัฐ เอกชน ชุมชน ดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษา พ.ศ.2551

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

forking create 02 tn

footer

โรงเรียนอุบลวิทยาคม
387 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Tel : 045254784 Fax : 045254784
Email : ubonwitschool@hotmail.com