ภาษาต่างประเทศ

ช่วงชั้นที่ 1-2 (ป.1 - ป.6)

            สาระที่1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร

            สาระที่2 ภาษาและวัฒนธรรม

            สาระที่3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

            สาระที่4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก