ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอุบลวิทยาคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 

                รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1