ประกาศโรงเรียนอุบลวิทยาคม เรื่อง แจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2)