ประกาศโรงเรียนอุบลวิทยาคม เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19)