ค่ายASEAN

28 ธันวาคม 2558  นายเฉลียว  มนัส  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
เป็นประธานเปิดกิจกรรม ค่าย ASEAN นับถอยหลังเปิดประตูอาเซียน 31 ธันวาคม 2558
ณ สนามสตรีทบอล โรงเรียนอุบลวิทยาคม
 1a